JUST1_1920x1080_kleur

PRIVACY POLICY

Dit is de privacyverklaring van JUST Advocaten (en elke advocaat verbonden aan JUST Advocaten) met maatschappelijke zetel Vuurkruisenlaan 57, 8310 SINT-KRUIS  en met als ondernemingsnummer 0812.469.228 (hierna ook "kantoor" of “wij”).

Via deze Privacyverklaring wensen wij jou zo goed als mogelijk te informeren over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen ons enerzijds en onze klanten, leveranciers, partners, prospecten en tegenpartijen anderzijds.

1. Algemeen informatie
JUST advocaten verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van (potentiële) klanten in het kader van haar werkzaamheden als advocatenkantoor. Zij handelt conform de “Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens”. Deze wet is online raadpleegbaar via de volgende link.
Voor verdere informatie kan u steeds terecht op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.privacycommission.be/nl

2. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens
JUST Advocaten
Vuurkruisenlaan 57, 8310 SINT-KRUIS
info@justadvocaten.be
+32 (0)477 41 58 79

3. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
De gegevens worden door JUST Advocaten en haar medewerkers uitsluitend verzameld en verwerkt in het kader van haar werkzaamheden en dienstverlening als advocatenkantoor. Zij verwerkt deze gegevens op grond van:

  • De overeenkomst met de (potentiële) klant.
  • Haar wettelijke verplichtingen.

4. Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid
De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden bewaard door JUST Advocaten voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen.
JUST Advocaten zal de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving. Zij zal alle benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan.

5. Inzage, verbetering, wissen, verzet, klachten
De (potentiële) klant kan zijn persoonlijke gegevens kosteloos raadplegen, laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen door dit per e-mail aan te vragen bij de verantwoordelijke. Dit kan door een e-mail te richten aan JUST Advocaten op het adres info@justadvocaten.be

De (potentiële) klant kan zich tevens verzetten tegen de verwerking van de gegevens door de verantwoordelijke. Dit kan door een e-mail te richten aan JUST Advocaten op het adres info@justadvocaten.be

Indien je vragen of klachten hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of meer informatie wenst over de inhoud van onze Privacyverklaring, kan je steeds terecht op info@justadvocaten.be

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van  JUST Advocaten  aan haar cliënten en maken bijgevolg integraal deel uit van de contractuele relatie tussen JUST Advocaten en haar cliënten.
JUST Advocaten heeft haar maatschappelijke zetel te 8310 SINT-KRUIS, Vuurkruisenlaan 57 en  is gekend onder het ondernemingsnummer 0812.469.228.
De overeenkomst tussen JUST Advocaten en haar cliënten komt tot stand op het ogenblik dat JUST Advocaten haar dienstverlening aanvat.

Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van de advocaat  bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen/uitbreiden. De Cliënt gaat akkoord dat de bepaling van het precieze voorwerp van de dienstverlening en de eventuele aanpassing/uitbreiding ervan vormvrij kan gebeuren en onder meer kan blijken uit correspondentie, uit de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen.

Tenzij uit de aard van de betreffende opdracht zonder enige mogelijke twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat dan wel dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd, zijn de verbintenissen van de advocaat  geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen. 

De plaats van uitvoering van de verbintenissen van de advocaat  is op het adres van de advocaat.

Artikel 2. Erelonen.
Het ereloon wordt conform de deontologie van de Orde van Vlaamse Balies begroot aan de hand van een uurtarief, een procentueel of een forfaitair tarief. Tenzij anders overeengekomen werd, wordt het ereloon aangerekend op basis van een uurtarief.
Dit uurtarief kan aangepast worden in functie van de waarde, het spoedeisende karakter of de moeilijkheidsgraad van de zaak.
In het geval de zaak positief/gunstig wordt afgehandeld heeft JUST Advocaten het recht om een bijkomende succesfee aan te rekenen

Dit kan door middel van:
Het vermenigvuldigen met een coëfficiënt (die minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor gepresteerde werkzaamheden; of
Het, bijkomend, aanrekenen als ereloon van een percentage (dat – tenzij anders overeengekomen werd – maximaal 20 procent bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak; of
Het, bijkomend, aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding.
De kosten van briefwisseling, kopies, telefoon, fax, email en verplaatsingen worden afzonderlijk begroot.
De voor te schieten gerechtskosten zoals rolrechten en gerechtsdeurwaarderskosten (o.a. dagvaardingskosten) worden afzonderlijk aangerekend.
Bij het openen van een dossier wordt een voorschot op erelonen en kosten gevraagd.
Naarmate het dossier vordert worden tussentijdse provisies opgevraagd.
Desgewenst wordt in elke stand van het dossier een tussentijdse staat van kosten en erelonen overgemaakt.
Bij afsluiting van het dossier wordt een gedetailleerde staat van onkosten en erelonen overgemaakt.
In het geval de cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze binnen de vijftien dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd protesteren.

Artikel 3. Niet betaling van facturen
Facturen van het kantoor zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na de factuurdatum. Vanaf de vervaldag is de cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd aan de intrestvoet bedoeld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het achterstallige bedrag, met een minimum van 125 euro per factuur.

Bij betalingsachterstal heeft het kantoor van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de (verdere) uitvoering van de opdracht te schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie met de cliënt betreft. Als een factuur niet volledig betaald is op de vervaldag, worden alle niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4. Aansprakelijkheid.
De advocaat is voor de beroepsaansprakelijkheid verzekerd via een collectieve polis  afgesloten  door  de Brugse   balie  bij  de  n.v.  AMLIN  CORPORATE INSURANCE (met vestiging in België te 1210 BRUSSEL, Koning Albert II-laan 9). De polis verleent dekking  in  de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van € 1.250.000,00 EUR per schadegeval en per advocaat. De  advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van  zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van  de  advocaat  wordt  beperkt  tot  het  bedrag  van  € 1.250.000,00 EUR waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

Artikel 5. Klachten en informatie.
In het geval U een klacht heeft of indien U verdere informatie wenst kan dit;

  • Per post op het adres Vuurkruisenlaan 57 8310 SINT-KRUIS
  • Per e-mail gericht aan info@justadvocaten.be
  • Telefonisch op het nummer +32 (0) 477 41 58 79

Artikel 6. Derdengelden.
De advocaat stort alle bedragen  die  hij  voor  zijn  cliënt  ontvangt  binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt.  Indien  de  advocaat  een  bedrag  niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt  hij  de  cliënt  van  de  ontvangst  van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van  de  reden  waarom  het  bedrag niet wordt doorgestort.

De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de  cliënt sommen inhouden tot dekking van  de  openstaande  provisies  of  staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan  schriftelijk op de hoogte.  Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de  cliënt  om  de  ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Het feit dat de  advocaat  openstaande  provisies  of  staten  van  kosten  en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen,  verandert  niets  aan  de  verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen,  en  dit  via  een  of  meer afzonderlijke betalingen aan de advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige  verschuldigde  bedrag  aan  btw te voldoen.

De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt  ontvangt  voor  rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst.
De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst  beëindigen  door  de advocaat daarvan schriftelijk  op  de  hoogte  te  brengen.  De  advocaat  maakt  zijn eindstaat van kosten en ereloon over  aan  de  cliënt,  rekening  houdende  met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat     kan geen schadevergoeding vragen.

Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Met uitzondering van eventuele beroepsaansprakelijkheid kan de cliënt geen  schadevergoeding vragen.

Artikel 8. Bevoegdheid en toepasselijk recht.
Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van betwisting en voor zover als mogelijk in eerste instantie ter goeder trouw te onderhandelen teneinde het gerezen geschil in der minne te regelen.
Bij ontstentenis van een minnelijke regeling zal elke betwisting uitsluitend en definitief beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen (afdeling Brugge)  en is het Belgisch recht van toepassing.

CONTACT

Consultatie na afspraak

+32 (0) 477 41 58 79
info@justadvocaten.be

BTW gegevens

BTW BE0812.469.228

Bankgegevens

BE18 6301 5234 8865 (ereloon)
BE94 6301 5505 0014 (derden)

© 2020 JUST advocaten   —   privacy policy & disclaimer
Made by Yours Truly